Day: March 31, 2017

CỤ THÔNG

CỤ THÔNG – GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG Hồi tập đoàn mình mới vào VN, cung cấp máy cho khách hàng, đã là máy móc thì phải có bảo hành. Chuyện bảo hành đơn giản lắm: lỗi 100% do công ty thì bảo hành, lỗi 100% do khách hàng thì từ