Có phải Trump đã bỏ Biển Đông

Có phải Trump đã bỏ Biển Đông? Is Donald Trump Giving Up on the South China Sea? (National Interest 4-5-17) — Chưa chắc là Trump biết Biển Đông ở đâu! (Trong một bài xã luận hôm qua, George Will giáng một câu thấn sầu: Trump does not know what it is to know something” Hah!). Trước khi gặp Trump, ông Nguyễn Xuân Phúc nên suy nghĩ chuyện này : Ông sẽ gọi Biển Đông là East Sea hay South China Sea? Nếu ông Phúc nói là “East Sea” thì chắc chắn Trump (và đa số người Mỹ) sẽ hiểu lầm là biển giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu ông gọi là South China Sea thì Tàu sẽ lu loa rằng Vệt Nam cũng nhìn nhận phần chính biển ấy là của Tàu (Theo tôi, ông cứ gọi là East Sea, nhưng mỗi làn nói như thế thì ông chịu khó kèm thêm câu: “Đó là biển mà Trung Quốc gọi là South China Sea”) Và nhất là đọc bài này (Tổng thống Mỹ hay “mê” lãnh tụ Tàu): Trump’s bromance with China’s leader makes him a typical U.S. president (WP 5-5-17)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *