Month: September 2017

SỨC CHIẾN ĐẤU

SỨC CHIẾN ĐẤU? “…đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của ban thường vụ Thành ủy.” (Trích kết luận của UBKT.TW về sai phạm của thành ủy Đà nẵng) Tôi đọc và cứ tự hỏi, không biết thành ủy Đà nẵng (và các ủy khác)