Đúng là tư duy của GS Ts Xây dựng

Đúng là tư duy của GS Ts Xây dựng ……… Đảng
Lòng vòng vá víu hết “Chủ nghĩa tư bản định hướng xhcn” ,đến kết hợp “Ngựa với Lừa” ra con La vô ……. sinh, kết duyên “Hoàng Kiều với Ngọc Trinh” ra được con la…i xấu xí và ngu dốt
••••••
“””Cụ thể, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.”””
Đố ai giải thích được:
“”Kinh tế tư nhân: động lực quan trọng. Kinh tế nhà nước : làm nòng cốt””
••••••••
“””Tính hiện đại và hội nhập quốc tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện ở chỗ: Kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn 30 năm đổi mới; có hệ thống pháp luật, các thiết chế, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với thị trường và các nền kinh tế trên thế giới; vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường được xác định và thực hiện phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực phổ biến của thế giới đương đại.””
Mất mẹ 30 năm trước đổi mới
Mất cha 30 năm sau đổi mới
Đất nước 60 năm lạc đường mù mò rồi cũng kết được những câu vô nghĩa vô trí vô tâm

Comments are closed.