“I have a dream

“I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile…”
Trên đỉnh đèo Khardung La của dãy Himalaya vĩ đại phía Ấn Độ, được cho là con đường đèo cao nhất trên thế giới mà các phương tiện có động cơ có thể đi được. Cám ơn các anh em đồng đội của QT Expedition Partners, cám ơn các bộ moto gears full set của Klim đã hỗ trợ chúng tôi trên những cung đường khắc nghiệt nhất, cám ơn các bộ đàm vô tuyến của Sena Bluetooth đã giúp chúng tôi giữ liên lạc trên suốt hành trình…
On top of Khardung La pass of the great Himalaya range – World’s highest motor-able road, they said. Thanks to our QT Expedition Partners’ brothers. Thanks Klim for the most reliable moto gears to keep us dry and withstand the trip’s toughest road and weather conditions. Thanks Sena for the amazing bluetooth wireless ear-sets to maintain our non-stop communication on the way…
#Himalaya #greathimalayarange #india #pakistan #tibet #khardunglapass #ladakh #zanska #kasmir #worldhighestmotorableroad #klim #sena #qtexpeditionpartners

Comments are closed.