Mình thích kết bạn vs mấy bạn bán hàng lắm vì mình hay mua hàng onl

Mình thích kết bạn vs mấy bạn bán hàng lắm vì mình hay mua hàng onl. Nhưng ma những bạn mình like 1 ngày chừng chục bài viết mà hem tương tác lại với mình nên xin phép unf ngay từ đây un nhoen. Để thấy bài mấy bạn khác mà mua nũa
See Translation