NGỒI GHẾ DANH DỰ

NGỒI GHẾ DANH DỰ
(Phiếm một tí cho…mát )
Một ông,đạo đức nhân cách chỉ tầm tầm nhưng đi đâu cũng cao đạo, rao giảng đạo đức cho người khác :
Gía trị nhất của con người đó là danh dự. Danh dự là sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp.Sống phải biết bảo vệ danh dự..
Không để cho ông ta luyên thuyên,tôi ngắt lời :
Chả trách gì tôi thấy ông luôn luôn bảo vệ danh dự của mình, trong các cuộc hội họp, mít tinh
-Cậu thấy tôi bảo vệ như thế nào ?
Ngồi ghế danh dự !