Người Israel ví tri thức như hòn sỏi

Người Israel ví tri thức như hòn sỏi. Đó là cách ví von rất thú vị. Tại sao tri thức lại như hòn sỏi? Ngẫm nghĩ có thể bởi mấy lẽ
(1) Hòn sỏi thì nhỏ và nằm rải rác trên đường. Nếu ta không để ý thì sẽ không nhìn thấy và bỏ qua.
(2) Muốn thấy sỏi thì phải đi chậm lại và quan sát
(3) Muốn nhặt được sỏi thì cần dừng lại và cúi xuống.
Muốn có tri thức thì cần chú ý quan sát, lắng nghe và khiêm nhường cúi xuống. Làm thấp mình đi để tri thức chảy vào.

Comments are closed.