Tạm biệt đồng chí bạn ( TS Đại học Y Harvad)

Tạm biệt đồng chí bạn ( TS Đại học Y Harvad)…..về Mỹ hãy nhớ bia hơi vỉa hè 🙂 !
GIÃ BẠN !
“” Chuông vàng gác cửa í ì i í i này có (ó) mấy tam nay ớ ớ tam quan là ,đêm í i là đêm nằm song tôi tưởng đến ,mà này cũng rằng người ngoan người ngoan í i tôi phiền người ơi người ở đừng về
Em về em vẫn í ì i í i này có (ó) mấy khóc nay ớ ớ khóc thầm ,là đôi í ơ bên là đôi í bên vạt áo mà này cũng có a ướt đầm ,ướt đầm như mưa người ơi ngươi ở em về
Người về tôi dặn í ì i í i này có (ó) mấy người nay ớ ớ người rằng ,là sông í ơ sâu là sâu sông bên chớ lội mà này cũng có a đò đầy ,đò đầy người chớ qua người ơi người ở đừng về
Em về em vẫn í ì i í i nay có(ó) mấy trông nay ớ ớ trông theo là ,trông í ơ nước í i nước bây giờ là như nước chảy mà này cũng có a trông bèo ,trông bèo là bèo trôi người ơi người ở em về
Người về tôi dặn í ì i í i nay có (ó) mấy người nay ớ ơ ớ người rằng là ,đâu í ơ hơn là hơn sóng đôi người kết , mà này cũng có a đâu bằng đâu bằng người đợi chúng tôi người ơi người ở đừng về …”””